Procedures

Er is een volgorde in de regels bij de aanmelding van leerlingen. 

De landelijke wet- en regelgeving geldt altijd als eerste. Daar staat o.a.:  

  • Ouders hebben het recht hun kind aan te melden op de school van hun voorkeur 
  • Ouders kunnen aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft 
  • Informatieoverdracht vindt plaats via het OKR 

In de regio Zuid-Kennemerland zijn aanvullende afspraken gemaakt vanwege de loting. 

  • Ouders kunnen hun kind maar op één school in de regio aanmelden
  • Ouders geven op het aanmeldformulier aan welke scholen tweede, derde enz. keus zijn 
  • Scholen mogen zelf voorrangsregels opstellen, zoals een broertje-zusjeregeling
  • Er is een regionale voorrangsregeling afgesproken voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: de leerling kan vóór de loting geplaatst worden, als de scholen en de ouders een MDO gevoerd hebben en de vo-school de gewenste ondersteuning kan bieden. Ouders zijn niet verplicht een MDO te voeren. In dat geval doet de leerling mee met de loting en gaat de onderzoekstijd pas na de loting in. 

Voor meer informatie over procedures vanuit het Samenwerkingsverband rondom de overstap van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en het ondersteuningsaanbod van de scholen (basisondersteuning, trajectvoorzieningen, lwoo, PrO en vso) verwijzen we u door naar https://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl. U kunt ook rechstreeks het PDF document downloaden/bekijken: ondersteuningsaanbod 2023 2024.

Voor meer informatie over het onderwijsaanbod op de scholen verwijzen we u door naar het Brugboek en www.brugweb.nl.