Aanmelding en loting

Plaatsing 

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs moet een school elke leerling plaatsen, die bij de aanmelding aangeeft dat er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte, tenzij 

  • de school vol is (geen plaatsruimte heeft) 
  • de leerling een niveau-advies van de basisschool heeft gekregen dat niet overeenkomt met de niveaus die de school aanbiedt 
  • de ouders/leerling de grondslagen van de school niet onderschrijven/respecteren 
  • de school, na zorgvuldig onderzoek, tot de conclusie komt dat zij de benodigde ondersteuning niet kan bieden. De school (het schoolbestuur) heeft dan de zorgplicht om een andere school te vinden die de ondersteuning wel kan bieden. 

Wel of geen loting 

In de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede) hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt om te regelen dat er voor elke leerling een plek is. Dit is mogelijk op grond van de brief van staatssecretaris Sander Dekker d.d. 20 december 2016[1]: “Het is aan schoolbesturen om hun procedures binnen het wettelijk kader vorm te geven en 

het staat schoolbesturen vrij om hierbij in te spelen op lokale omstandigheden. [….] Scholen kunnen de aanmeldingen afzonderlijk van elkaar in behandeling nemen of de aanmeldprocedures onderling afstemmen om de administratieve last te beperken. De betreffende scholen hebben in beide gevallen de mogelijkheid om aan de ouders te vragen een voorkeursvolgorde aan te geven. Er mag dus worden gewerkt met een lijst met aanmeldingen waarbij één of meer voorkeuren worden opgegeven. [….] Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte beschikbaar is, mogen scholen loting toepassen en voorkeursregels hanteren [….]”.  

Dit heeft in Zuid-Kennemerland geleid tot een lotingsprocedure; ouders en leerling geven bij de aanmelding zeven voorkeursscholen aan. Onder toezicht van een notaris vindt loting plaats op de scholen die meer aanmeldingen hebben gekregen dan zij kunnen plaatsen. De uitgelote leerlingen worden op basis van opgegeven voorkeuren in relatie tot beschikbare plaatsen per afdeling aan de overige scholen toegedeeld. Op 10 april 2024 krijgen de leerling en de ouders hierover bericht.

De gemeente Velsen heeft geen lotingsprocedure; daardoor zijn er verschillen in de aanmeldingsprocedure ontstaan. Leerlingen worden daar in de regel altijd op de school van aanmelding geplaatst. Maar ook in Velsen is het belangrijk om de ondersteuningsbehoefte te vermelden, opdat de school kan onderzoeken of zij aan die behoefte kan voldoen, bijvoorbeeld door een MDO te houden of aanvullend dossieronderzoek te doen. 


[1] “Toelichting op het wettelijk kader rondom aanmeldprocedures in het primair en voortgezet onderwijs”; ref. 1115253 

Aanmelding in Zuid-Kennemerland 

Het digitale aanmeldformulier kan ingevuld worden in de periode van 25 maart tot en met 31 maart 2024. 

Sommige groepen leerlingen moeten eerder aangemeld worden omdat voor hen een uitgebreidere aanmeldprocedure geldt. Deze leerlingen doen niet mee met de loting en moeten dus vóór de loting geplaatst zijn. Daarom moeten zij uiterlijk 1 maart 2024 op een school aangemeld zijn; het streven is dat zij vóór 8 maart 2024 geïnformeerd worden over de definitieve plaatsing. Het gaat om: 

  • PrO-leerlingen 
  • Lwoo-leerlingen 
  • Leerlingen voor een zorgschool 
  • VO-leerlingen met trajectbegeleiding (dit zijn de leerlingen die met een MDO-O aangemeld worden) 

 De aanmelding van deze leerlingen wordt uitgebreid besproken in de brochure “Ondersteuningsaanbod Zuid-Kennemerland en Velsen”.

Aanmelding in Velsen 

Aanmelding in Velsen gaat via een papieren aanmeldformulier met vier pagina’s; een voorbeeld hiervan vindt u hier.  

De directeur van de basisschool ondertekent dit formulier en zet er een stempel van de school op. Daarna gaan de leerling en de ouders ermee naar de VO-school van hun keuze.