Centrale warme overdracht, De ‘Eigen Wijzer’ en het onderwijskundig rapport

De Centrale Warme Overdracht (CWO) 

Afgelopen schooljaar heeft er weer een editie van de CWO plaatsgevonden zoals de CWO bedoeld is; fysiek, verbindend en samenwerkend. We kijken dan ook uit naar de editie van het komende schooljaar. 

De groep8-leerlingen worden middels de CWO op een eenduidige, centrale manier overgedragen naar de brugklas. Nu de CWO op een efficiënte en uniforme wijze plaatsvindt, waarbij er voldoende ruimte en aandacht blijft voor de inhoud van de overdracht van iedere leerling, is de tijdinvestering aanzienlijk minder geworden, terwijl de kwaliteit en de inhoud van de gesprekken goed blijft. De CWO levert tevens een netwerkmoment op voor PO- en VO-collega’s. Daarnaast is het goed om te weten dat de CWO volledig AVG-veilig verloopt.  

Vanuit het PO-VO besturenoverleg Zuid-Kennemerland is besloten dat ook komend schooljaar de CWO hét overdrachtsmoment zal zijn voor alle groep8-leerlingen die regulier de overstap maken naar een vo-school in de regio Zuid-Kennemerland. Dit betekent dat alle basisscholen zullen deelnemen aan de CWO en hun leerlingen zullen overdragen aan de deelnemende vo-scholen. 

De CWO vindt plaats van 1 juni t/m 7 juni 2023: 

Donderdag 1 juni  ECL                    16:00-19:00 uur 
Vrijdag 2 juni   Coornhert Lyceum  16:00-19:00 uur 
Maandag 5 juni  Mendelcollege   16:00-19:00 uur 
Dinsdag 6 juni   Haarlem College  16:00-19:00 uur 
Woensdag 7 juni  nog nader te bepalen 16:00-19:00 uur 

Het overdrachtsformulier vindt u op de website van het samenwerkingsverband; overige informatie kunt u vinden op: https://warmeoverdracht.school/. Tijdens de CWO worden de ‘Eigen Wijzers’ van de leerlingen overgedragen aan de vo-school waar de leerling naartoe gaat. 

Heeft u vragen over de Centrale Warme Overdracht?                 

mw. A. Alberts              A.Alberts@sanctamaria.nl   

mw. N. Booij                 N.Booij@coornhert.nl

 De “Eigen Wijzer” 

(deze informatie is met name bedoeld voor basisscholen in Zuid-Kennemerland; in Velsen laten niet alle basisscholen de leerlingen een Eigen Wijzer invullen)

Het doel van het document de Eigen Wijzer is om de warme overdracht van leerlingen naar het voortgezet onderwijs niet alleen te laten plaatsvinden in de contacten tussen onderwijsprofessionals maar vooral ook de leerlingen zelf hierin te betrekken. Leerlingen formuleren zelf hun onderwijsbehoeften vanuit de gedachte dat zij goed kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is in het voortgezet onderwijs. De leerling is op deze manier eigenaar van zijn eigen overdracht. De leerkrachten van groep 7 en 8 hebben een coachende rol in dit proces, zij gaan met hun leerlingen het gesprek aan om leerlingen hun eigen overdrachtsformulier zo goed mogelijk te laten invullen. Deze overdracht maakt geen deel uit van de aanmeldingsprocedure en de overhandiging van de Eigen Wijzer vindt plaats tijdens de centrale warme overdracht tussen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs. Uitzonderingen hierop vormen de Eigen Wijzers van leerlingen die naar PrO, vso of een zorgschool gaan. De basisschool stuurt deze ingevulde Eigen Wijzers rechtstreeks naar de betreffende v(s)o-school. Sinds schooljaar 2018-2019 vullen alle leerlingen van groep 8 in Zuid-Kennemerland de Eigen Wijzer in. 

De scholen voor voortgezet onderwijs geven de ingevulde Eigen Wijzers een plaats tijdens de mentorgesprekken in de eerste klas. Zie voor het formulier:  https://www.passendonderwijszk.nl/assets/upload/bestanden/82796-eigenwijzera3_gr8.pdf.

Heeft u vragen over de Eigen Wijzer? 

mw. A.M. Hersman       A.Hersman@po-zk.nl 

Onderwijskundig rapport (OKR) – digitale gegevensoverdracht 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. Het totaal van die gegevens noemen we het Onderwijskundig Rapport (OKR). Deze gegevens worden veilig en AVG-proof uitgewisseld via de Overstapservice Onderwijs (OSO). Voor het doorgeven van leerlinggegevens van basisschool naar vo-school is géén toestemming van de ouders nodig. Wel hebben de ouders recht op inzage in de informatie die overgedragen wordt en kunnen zij hun eigen zienswijze daaraan toevoegen (artikel 42 van de Wet op het Primair Onderwijs en Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens). 

Het onderwijskundig rapport bevat de volgende gegevens: 

  1. administratieve gegevens; 
  2. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; 
  3. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 
  4. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; 
  5. gegevens omtrent de verzuimhistorie.