Centrale warme overdracht, De ‘Eigen Wijzer’ en het onderwijskundig rapport

De Centrale Warme Overdracht (CWO) 

Het is de afspraak dat alle leerlingen ieder jaar worden overgedragen. Voor
de leerlingen waarbij dit wenselijk is, vindt een fysieke warme overdracht
plaats, voor de andere leerlingen gebeurt dit digitaal.De fysieke warme
overdacht vindt alleen plaats bij die leerlingen waar een gesprek voor gewenst
is. Dit kan zowel aangevraagd zijn door de groep 8 leerkracht als door de
vo-school.  

De onderlegger is een instrument om gericht het CWO- gesprek aan te kunnen
gaan tijdens de CWO-dagen, of als extra informatie bron. Dat wat bij een
leerling niet van toepassing is, wordt ook niet ingevuld. Datzelfde geldt voor
de overige leerlingen. De onderlegger, welke in De Overstap ‘CWO-Formulier’
genoemd is, wordt alleen ingevuld op de onderdelen die per kind van toepassing
zijn. Daar waar geen extra onderbouwing nodig is, gebeurt dat niet. Het CWO-
formulier is een document dat voor mentoren goed te vinden is én biedt meer
ruimte om toelichting te geven dan het OKR. Daarom is het belangrijk dat dit
wel voor alle kinderen (nogmaals bij de onderdelen waarbij dit van toepassing
is) wordt ingevuld.

Tijdens de CWO-gesprekken neemt de PO-collega het document mee naar het
gesprek. Dit kan uiteraard ook digitaal middels een eigen device.

Helaas is de onderlegger nu als extra document in De overstap geplaatst. Wij
begrijpen heel goed dat dit niet handig en/ of wenselijk is.

Wij evalueren het proces goed en zullen komend jaar hopelijk wat
veranderingen aan kunnen brengen in De Overstap waardoor het voor iedereen
makkelijker en duidelijker zal zijn.  

 

Afgelopen schooljaar heeft er weer een editie van de CWO plaatsgevonden zoals de CWO bedoeld is; fysiek, verbindend en samenwerkend. Wij blijven echter open staan voor vernieuwing en verbetering. Dit schooljaar zullen wij dan ook de CWO enigszins anders in gaan richten. Dit betekent dat de CWO niet meer voor alle leerlingen zal plaatsvinden. Het is belangrijk om de informatie rondom de CWO goed in de gaten te houden, want wij zullen u middels die route inlichten over de concrete invulling.

De groep8-leerlingen worden middels de CWO op een eenduidige, centrale manier overgedragen naar de brugklas.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte en aandacht blijft voor de inhoud van de overdracht van de leerlingen waarvoor dit nodig is en dat de tijdinvestering daardoor aanzienlijk minder wordt, terwijl de kwaliteit en de inhoud van de gesprekken goed blijft. De CWO levert tevens een netwerkmoment op voor PO- en VO-collega’s. Daarnaast is het goed om te weten dat de CWO volledig AVG-veilig verloopt.

Vanuit het PO-VO besturenoverleg Zuid-Kennemerland is besloten dat ook komend schooljaar de CWO hét overdrachtsmoment zal zijn voor groep8-leerlingen die regulier de overstap maken naar een vo-school in de regio Zuid-Kennemerland. Dit betekent dat alle basisscholen zullen deelnemen aan de CWO en de leerlingen, waarvoor een warme overdracht nodig is, zullen overdragen aan de deelnemende vo-scholen.

De CWO vindt plaats van 3 juni t/m 7 juni 2024.

De exacte data, gekoppeld aan de gastscholen, volgt later.

Het overdrachtsformulier vindt u op de website van het samenwerkingsverband; overige informatie kunt u vinden op: https://warmeoverdracht.school/.

 De “Eigen Wijzer” 

(deze informatie is met name bedoeld voor basisscholen in Zuid-Kennemerland; in Velsen laten niet alle basisscholen de leerlingen een Eigen Wijzer invullen)

Het doel van het document de Eigen Wijzer is om de warme overdracht van leerlingen naar het voortgezet onderwijs niet alleen te laten plaatsvinden in de contacten tussen onderwijsprofessionals maar vooral ook de leerlingen zelf hierin te betrekken. Leerlingen formuleren zelf hun onderwijsbehoeften vanuit de gedachte dat zij goed kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is in het voortgezet onderwijs. De leerling is op deze manier eigenaar van zijn eigen overdracht. De leerkrachten van groep 7 en 8 hebben een coachende rol in dit proces, zij gaan met hun leerlingen het gesprek aan om leerlingen hun eigen overdrachtsformulier zo goed mogelijk te laten invullen. Deze overdracht maakt geen deel uit van de aanmeldingsprocedure en de overhandiging van de Eigen Wijzer vindt plaats tijdens de centrale warme overdracht tussen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs. Uitzonderingen hierop vormen de Eigen Wijzers van leerlingen die naar PrO, vso of een zorgschool gaan. De leerling overhandigt de ingevulde Eigen Wijzer aan de betreffende v(s)o-school op de centrale kennismakingsdag (26 juni 2024). Sinds schooljaar 2018-2019 vullen alle leerlingen van groep 8 in Zuid-Kennemerland de Eigen Wijzer in.

De scholen voor voortgezet onderwijs geven de ingevulde Eigen Wijzers een plaats tijdens de mentorgesprekken in de eerste klas. Zie voor het formulier:  https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/bestanden/82796-eigenwijzera3_gr8.pdf.

Heeft u vragen over de Eigen Wijzer? 

mw. A.M. Hersman       A.Hersman@po-zk.nl 

Onderwijskundig rapport (OKR) – digitale gegevensoverdracht 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. Het totaal van die gegevens noemen we het Onderwijskundig Rapport (OKR). Deze gegevens worden veilig en AVG-proof uitgewisseld via de Overstapservice Onderwijs (OSO). Voor het doorgeven van leerlinggegevens van basisschool naar vo-school is géén toestemming van de ouders nodig. Wel hebben de ouders recht op inzage in de informatie die overgedragen wordt en kunnen zij hun eigen zienswijze daaraan toevoegen (artikel 42 van de Wet op het Primair Onderwijs en Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens). 

Het onderwijskundig rapport bevat de volgende gegevens: 

  1. administratieve gegevens; 
  2. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; 
  3. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 
  4. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; 
  5. gegevens omtrent de verzuimhistorie.