Schooladvies, eindtoets en heroverweging

Schooladvies

Het advies van de basisschool is een toelatingsbesluit en is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot het niveau. Adviezen met betrekking tot de gewenste ondersteuning zijn niet leidend: voor plaatsing in lwoo, vso of PrO moet de leerling altijd aan aanvullende voorwaarden voldoen, wat ook aangetoond moet worden. 

Bij leerlingen met een vmbo-advies die leerachterstanden hebben, kan de basisschool aangeven dat de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Die leerachterstanden worden gedocumenteerd kenbaar gemaakt aan de VO-school. 

Vso kent alle niveaus: PrO, vmbo, havo en vwo. Na aanmelding op een vso-school (via een MDO-T) vraagt de vso-school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband, dat checkt of de leerling voor plaatsing in aanmerking komt. 

Voor het praktijkonderwijs (PrO) is het advies van de basisschool met betrekking tot het niveau NIET leidend; om op een PrO-school geplaatst te worden moet een leerling voldoen aan landelijke criteria. 

Deze staan op p. 8. 

De ouders melden de leerling aan bij een VO-school met het basisschooladvies voordat de eindtoets gemaakt is. De leerling kan alleen aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. 

De school voor voortgezet onderwijs bekijkt het basisschooladvies en de aanvullende onderwijskundige informatie uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Is er sprake van discrepantie tussen het basisschooladvies en de onderbouwing dan volgt altijd overleg tussen VO en PO, bijvoorbeeld bij de Centrale Warme Overdracht. 

Een VO-school mag, gelet op het schooladvies en de onderliggende informatie, beslissen dat een leerling hogerwordt geplaatst dan het advies, maar een leerling mag op basis van beide informatiestromen niet lager worden geplaatst of afgewezen. 

Eindtoets en heroverweging

Eindtoets 

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moeten verplicht een eindtoets maken[1].  

VO-scholen mogen toelating niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven, naast het schooladvies. Daarom nemen basisscholen de verplichte eindtoets pas in de tweede helft van april af, nádat het schooladvies gegeven is en de leerling op een VO-school geplaatst is. 

Heroverweging 

Als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan past de basisschool het schooladvies niet aan. 

Is het resultaat beter dan verwacht, dan moet de basisschool het advies heroverwegen en kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.  

Procedureel moeten de volgende stappen worden genomen: 

 1. De Eindtoets-scores zijn bij de basisscholen rond 18 mei bekend;
 2. Periode van heroverweging van 19 mei tot en met 27 mei 2023. De heroverweging is alleen mogelijk bij een hoger toetsadvies van de Eindtoets. Dit vindt plaats op de basisschool; 
 3. Indien de basisschool besluit een hoger schooladvies af te geven na heroverweging zullen de betreffende ouder(s) zich moeten melden op de VO-school, waar het kind reeds geplaatst is. De basisschool zet in ieder geval het hogere schooladvies in het digitale aanmeldsysteem. De VO-school kan het bijgestelde schooladvies in het digitale systeem zien; 
 4. Periode van herplaatsing bij de desbetreffende VO-school van plaatsing tot 1 juni; 
 5. Als de VO-school waar de leerling geplaatst was ook het niveau van het nieuwe advies aanbiedt én de school plaats heeft op het hogere niveau, blijft de leerling op deze VO-school. 
 6. Als de VO-school het hogere niveau niet aanbiedt of geen plaats heeft, worden de volgende stappen gezet:
  • Ouders en leerling geven in bij de leerkracht groep 8 aan welke VO-scholen hun voorkeur hebben (maximaal drie voorkeurscholen); 
  • De VO-school meldt de leerling bij de voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep kijkt regiobreed welke scholen er voor de verschillende niveaus nog plaats hebben. In de week van 1-8 juni is overleg tussen de desbetreffende VO-scholen om het plaatsingsplan op te stellen aan de hand van het aantal nog te plaatsen leerlingen; 
  • De oorspronkelijke VO-school informeert de ouders over de nieuwe VO-school waar de leerling geplaatst is; 
  • Ouders en leerling maken een afspraak met de nieuwe VO-school om de leerling aan te melden; 
  • Als de leerling geen extra ondersteuningsbehoefte heeft wordt de leerling ingeschreven; 
  • Als de leerling wel een extra ondersteuningsbehoefte heeft, krijgt de nieuwe VOschool zorgplicht en onderzoekt de school of zij de ondersteuning kan bieden. 
 7. Het streven is de ouders van deze groep leerlingen voor 15 juni te informeren over een mogelijke VO-school voor hun kind. 

NB: De VO-school waar de leerling oorspronkelijk geplaatst was stuurt het formulier “De Eigen Wijzer” door naar de nieuwe VO-school. 

Houdt u er rekening mee dat 31 mei de uiterste datum is voor het aanmelden van leerlingen met een heroverweging? Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelatingmiddelbareschool/verplichteeindtoetsbasisonderwijs.  

BASISSCHOLEN MELDEN DE LEERLINGEN, DIE NA DE HEROVERWEGING NOG NIET GEPLAATST ZIJN OP EEN VO-SCHOOL, BIJ BEIDE SAMENWERKINGSVERBANDEN PO EN VO. IN OVERLEG MET ALLE PARTIJEN WORDT DAN ALSNOG EEN GESCHIKTE SCHOOL GEZOCHT. 


[1] Er zijn enkele uitzonderingen: zeer moeilijk lerende kinderen; meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk leren; en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.